Amortizacija je otpis dijela nabavne vrijednosti osnovnog sredstva u skladu s njegovim rokom trajanja.
Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku.
Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.
Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.
Datum početka osiguranja je dan i vrijeme s kojim počinje osiguravajuće pokriće.
Do dvostrukog osiguranja dolazi kada je identičan predmet osiguranja istovremeno i od istih rizika osiguran kod dva više osiguratelja i prelazi stvarnu vrijednost te stvari.
Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravača za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za tako zaključena osiguranja osiguravači mogu odobravati popuste.
Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravača i osiguranika, i ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja.
Obrazac izrađen od Europske komisije za osiguranje, za potrebe osiguravajućih kuća, čija je svrha olakšati razmjenu podataka u slučaju saobraćajne nezgode kod koje nije intervenisala policija. Obrazac sadrži sve podatke o vozačima, njihovim osiguravajućim kućama, mjestu nezgode, svjedocima i oštećenjima. Također, sadrži i skicu nastanka nezgode. Potpisuju ga oba vozača sudionika prometne nezgode i oštećena strana ga predaje u svoju osiguravajuću kuću radi potraživanja štete. Inače, ovaj obrazac se izdaje osiguraniku prilikom zaključenja police osiguranja od automobilske odgovornosti. Vozači su ga dužni imati uz sebe prilikom nezgode.
U posebnim slučajevima kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) istovremeno se mijenja i premija osiguranja – u tom slučaju se sklapa flotantno osiguranje odnosno flotantna polica. Ove vrste osiguranja se uglavnom zaključuju za imovinska i transportna osiguranja.
Učestvovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane sume ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.
Funkcionalna premija sastoji se od tehničke premije i preventive.
U imovinu spadaju pokretne i nepokretne stvari te druge ekonomske vrijednosti i prava izražena u materijalnom, nematerijalnom i novčanom obliku.
Ako je osiguranik ugovorio osiguranje s integralnom franšizom, u slučaju da je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena.
Istek osiguranja je prestanak osiguranja protekom izvjesnog vremena poslije čega prestaju međusobne obveze osiguravatelja i osiguranika.
Takva vrsta osiguranja kod kojeg se neposredno osigurava konkretan pojedinac od posljedica različitih vrsta nesretnog slučaja.
Osiguranje gdje osiguravač preuzima obavezu za osiguravajuće slučajeve nastale u dogovorenom periodu, koji je jednak ili kraći od jedne godine (od jednog dana do više mjeseci). Tipična kratkoročna osiguranja su osiguranje manifestacija, osiguranja usjeva i plodova…
Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme u kojem osiguravačj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.
Osiguranje prevoznih sredstava koja mogu biti kopnena (cestovna i tračna), pomorska, riječna i avionska. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji domaći i međunarodni kasko.
Katastrofalna šteta je istovremeno ostvarenje jedne ili više katastrofalnih opasnosti kod vrlo velikog broja objekata, odnosno rizika s visokim ljudskim i novčanim gubitcima (potres, požar, uragan, poplava).
Klauzule su dopunske ili posebno naglašene odredbe ugovora o osiguranju koje opredjeljuju prava i obveze ugovornih strana.
Korisnik osiguranja je fizička ili pravna osoba kojoj pripada naknada iz osiguranja.Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. U osiguranju života razlikujemo dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.
Kratkoročno osiguranje je oblik osiguravajuće zaštite zaključen s rokom trajanja za vrijeme do jedne godine ili kraće (do nekoliko mjeseci ili samo nekoliko dana).
List pokrića je dokaz o postojanju i sadržaju ugovora. Najčešće služi kao potvrda koja privremeno zamjenjuje policu osiguranja. Sve dok se ne izda polica, odnose stranaka uređuje list pokrića.
Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja.
Svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću po tračnicama.
Nastaje ukoliko je svota osiguranja koju je u polici osiguranja odredio osiguravač, ugovarač osiguranja ili osiguranik viša od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tijekom njegovog trajanja.
Naknada iz osiguranja je vrijednost, po pravilu izražena u novcu, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo prilikom nastupanja osiguranog slučaja.
Nesretni slučaj je svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisni događaj koji ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.
Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredaba, kad već sam odnos iz osiguranja i pokriće rizika proizlazi iz zakonske odredbe.
Obnova osiguranja je produžetak važenja ugovora o osiguranju.
Odbitna franšiza je ugovoreni iznos s kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ona može biti ugovorena u apsolutnom iznosu na način da osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s unaprijed utvrđenim iznosom ili u postotku od utvrđenog iznosa štete.
To je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuju osiguravatelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.
Opasnost je splet određenih okolnosti kao prijetnja, odnosno mogući uzrok nastupanja osiguranog slučaja.
Opšti uslovi osiguranja su osnovne odredbe na kojima se zasniva veliki broj ugovora o osiguranju jer im je sadržaj ujednačen i uopćen.
Predstavlja (najviši) iznos koji je osiguravač obvezan isplatiti ugovaraču osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.
Osiguranik je osoba čija je imovina ili interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.
Osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka, njegovu imovinu ili interese od posljedica događanja brojnih nepredvidivih opasnosti.
Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i neovisan o isključivoj volji ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja.
Pravna osoba koja se bavi osiguranjem i sa kojim je sklopljen ugovor o osiguranju.
Primjenjuje se kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na “prvi rizik”, i to bez primjene načela podosiguranja, pa i u slučajevima ako je osigurana suma ispod vrijednosti osigurane stvari. Osiguravač tako postupa, jer za osiguranje na “prvi rizik” naplaćuje i veću premijsku stopu od one koju u takvim slučajevima primjenjuje kada se osigurava puna vrijednost stvari.
Osigurana svota je naknada za štetu koju je osiguravač dužan isplatiti na osnovu ugovora o osiguranju, a po nastanku osiguranog slučaja.
Osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguravača. U osiguranju na “ugovorenu sumu” ne postoji razlika između sume osiguranja i osigurane vrijednosti, pa za razliku od aktivnih osiguranja ne vrijede odredbe podosiguranja i nadosiguranja i dopušteno je višestruko osiguranje.
Osiguranje kod kojeg je suma osiguranja jednaka vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabavke, izrade ili izgradnje bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Osiguranja zaključena na novu vrijednost imaju klauzulu zaštitne vrijednosti.
Osiguranje kod kojeg se šteta nadoknađuje do sporazumno utvrđene visine odštete, koja u pravilu ne prelazi njenu stvarnu vrijednost, već je niža od nje.
To su uobičajeni rizici, svojstveni određenom predmetu osiguranja.
To je jednostrana radnja kao pravo koje pripada ugovornim stranama prema zakonskim propisima i općim ili posebnim odredbama pojedinih ugovora o osiguranju, odnosno uvjeta osiguranja.
Novčani iznos koji ugovaravač osiguranja plaća osiguravaču, na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvata dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a naziva se tehnička premija te dio premije za preventivu. Preventiva predstavlja dio premije koji služi za kreditiranje i finansiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. Režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja.
Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača i ugovarača police.
Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj, nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.
Događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću.
Podosiguranje je nedovoljna ili nezadovoljavajuća osiguravajuća zaštita. Nastaje ukoliko je svota osiguranja koju je u polici osiguranja odredio osiguravatelj, ugovaratelj osiguranja ili osiguranik manja od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tijekom njegovog trajanja.
To je teritorij EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Andora i Švicarska, većine ostalih zemalja Europe, i dio područja Bliskog istoka i sjeverne Afrike.
Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.
Ponuda za osiguranje je pisana ponuda koju ugovarač osiguranja daje osiguravaču u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Ponuda mora sadržavati sve bitne elemente budućeg ugovora (i police) kako bi se njezinim prihvaćanjem mogao sklopiti ispravan ugovor o osiguranju.
Skup svih ugovoara o osiguranju koji su na snazi kod osiguravajuće kuće.
To su ugovorne odredbe kojima se dodatno uređuje odnos između osiguranika i osiguravača u dijelu koji nije uređen određen odredbama iz opštih uslova osiguranja.
Posrednik u osiguranju je fizička ili pravna osoba koje obavlja djelatnost zaključivanja ugovora o osiguranju, i prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.
Predmet osiguranja je ono što se osigurava tj. osobe, imovina, vozila, životinje, stvari, tj. ono na čemu se može ostvariti rizik.
Premija osiguranja je iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na ime sklopljenog ugovora o osiguranju.
Premijska stopa je cijena po jedinici osiguranja. Izražava se u promilima ili postotcima od sume osiguranja.
To je skup radnji koje osiguravač poduzima prije zaključenja osiguranja radi osiguranja ekonomske zaštite osiguranika. Podrazumjeva pregled osoba ili imovine, ocjenjivanje stepena izloženosti rizicima, određivanje premije osiguranja i izdavanje police osiguranja.
To je rad na sklapanju novih poslova kao trajan zadatak svakog osiguravajućeg društva.
Prijava štete je obveza osiguranika, odnosno ugovarača ili korisnika osiguranja da osigurani slučaj u datom vremenskom roku javi osiguravaču ili njegovom zastupniku kako bi ovaj pokrenuo postupak rješavanja odštetnog zahtjeva radi naknade štete.
To je dob osiguranika u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Najčešće se određuje na način da se od kalendarske godine u kojoj se sklapa osiguranje oduzme kalendarska godina u kojoj je osiguranik rođen.
Procjena rizika je ispitivanje veličine opasnosti koju sa sobom nosi mogući predmet osiguranja ili osigurana osoba.
Procjena štete je utvrđivanje visine i obima nastale štete nakon nastupa osiguranog slučaja kao događaja koji obavezuje osiguravajuću kuću na isplatu odštete.
Procjenitelj šteta je stručnjak u osiguranju, ovlaštena osoba sa strane ili komisija sa zadatkom procjene šteta.
Prema osiguranju "na prvi rizik" osiguravač plaća sve štete do ugovorenog limita, a osiguranik snosi štetu ako je iznad tog limitiranog iznosa. Ovakvu klauzulu ugovara osiguranik koji pretpostavlja da štete neće prijeći limit.
Provizija je isplata za rad posredniku ili zastupniku osiguranja prilikom posredovanja, odnosno zastupanja kod osiguravanja, zatim za rad oko naplate premije, njegovanja portfelja i za prateće poslove.
To je oblik prestanka osiguranja uređen zakonom, općim uvjetima osiguranja i voljom ugovornih strana.
Nakon isplaćene naknade štete osiguraniku, sva osiguranikova prava prelaze na osiguravača u smislu potraživanja u punoj visini naknade od osobe odgovorne za štetu.
Režijski dodatak je dio bruto premije osiguranja koji je namijenjen za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja ne računajući iznose namijenjene za isplatu šteta niti za reosiguranje.
Posebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja.
Samopridržaj osiguravača je dio osigurane svote, odnosno svote osiguranja ili dio štete koji osiguravač zadržava u vlastitom pokriću kod pojedinog ugovora o osiguranju i ne pokriva ga reosiguranjem.
Kada je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguratelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguravač naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Ovo je praksa osiguravajućih kuća kad se ulazi u posao sklapanja izuzetno visokih ugovora o osiguranju.
Skadenca je dan nakon kojeg se osiguravajuća kuća, zbog isteka osiguranja, više ne nalazi u obavezi prema osiguraniku. Kod višegodišnjih osiguranja skadenca istovremeno predstavlja prvi sljedeći rok za uplatu godišnje premije osiguranja.
Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravača prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu. Prijelaz prava ne može biti na štetu osiguranika pa, ukoliko je naknada koju je osiguranik dobio od osiguravača iz bilo kojeg razloga niža od stvarne štete koju je pretrpio, osiguranik uvijek može od osobe koja je odgovorna za štetu potraživati razliku do punog iznosa štete prije osiguravačeva potraživanja po osnovu prava koja su prešla na njega.
Svota osiguranja je iznos na koji je osigurana imovina, odnosno imovinski interes ako iz sadržaja ugovora o osiguranju ne proizlazi što drugo te analogno osiguranoj svoti predstavlja gornji iznos osigurateljeve obveze.
Šteta je umanjenje nečije imovine (tzv. obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povrjeda prava osobnosti (neimovinska šteta).
To je zbivanje čijim nastankom dolazi do štete.
Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak organa, funkcije organa ili pojedinih dijelova organa osiguranika nastao kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja.
To je osoba koja nije nijedna od dviju ugovornih strana, osiguravač ili osiguranik, već se pojavljuje po nekoj trećoj osnovi.
Ugovarač osiguranja je osoba koja s osiguravajućom kućom sklopila ugovor o osiguranju.
To je vrijednost osiguranog predmeta utvrđena sporazumom između strana koja potpisuju ugovor i iskazana svotom osiguranja kojom se određuje i naknada štete.
Ugovorom o osiguranju osiguravač se obavezuje ugovaraču osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovarač osiguranja se obvezuje osiguravaču platiti premiju osiguranja. To je dvostrani pravni posao kojim se, saglasno volji ugovornih strana, reguliraju prava i obaveze ugovarača osiguranja (osiguranika, korisnika osiguranja) s jedne strane i osiguravača druge strane.
Uslovi osiguranja su skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obaveza iz određene vrste osiguranja.
Vinkulacija je izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na naknadu iz osiguranja trećoj osobi.
To je osiguranje s ugovorenim, točno određenim trajanjem iznad jedne godine. Najčešće se sklapa na pet ili deset godina.
Ako je nešto (osoba ili imovina) osigurano kod dvije ili više osigravajućih kuća od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da broj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguravač odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.
Zastara predstavlja gubljenje prava na zahtjev za ispunjenje obaveze uslijed isteka zakonom određenog vremenskog roka. Posljedica zastare je nemogućnost prisilnog izvršenja nekog prava putem suda.
To je fizička osoba ili društvo koje obavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.
Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje državni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na području država članica Sistema zelene karte.

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper