O imovini

Imovina koju posjedujete, bilo da je poslovne ili privatne prirode, kao što su građevinski objekti, oprema, zalihe, reklame, stvari u domaćinstvu.. itd. izložena je velikom broju rizika. Ostvarenje tih rizika može ugroziti opstanak svake porodice i firme na tržištu, dovesti do ogromnih direktnih i indirektnih finansijskih gubitaka.

Neosigurana imovina je rizik koji ni jedna firma ili domaćinstvo u današnje vrijeme ne bi trebalo da prihvata. Međutim, pogrešno ili nedovoljno osigurana imovina predstavlja također veliki rizik.

Kakvo osiguranje imovine Vam treba?

Kada razmislite kakvo osiguranje imovine želite, opredijelit ćete se uvijek za kvalitetno osiguranje. Kvalitetno osiguranje pruža osiguravajuća kuća koja Vam omogućuje da:

 • zajedno sa Vama procjeni rizike kojima ste izloženi i predloži Vam najpovoljnije osiguranje,
 • u svakom trenutku znate kolika je premija osiguranja i kolika će biti za naredni period,
 • znate šta je osigurano i od kojih rizika,
 • predmete osiguranja možete izabrati Vi u skladu sa Vašim potrebama,
 • sume osiguranja možete uskladiti i tokom trajanja osiguranja, kako biste cijele godine imali realno pokriće.

 

U ASA OSIGURANJU smatramo da je cilj osiguranja pravedna isplata štete u najbržem mogućem roku kako bi se Vaše poslovanje moglo nastaviti bez ikakvih posljedica. Visina premije pri tome ne bi smjela da ima odlučujuću ulogu u biranju osiguravača, već njegova sposobnost da bude uz Vas kada se ostvari osigurani rizik.

Od čega sve možete osigurati svoju imovinu?

Postoje brojne vrste imovinskog osiguranja koje nude pokriće za određene grupe rizika.

Najčešća pokrića koja se traže su:

 • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
 • osiguranje stakla od loma
 • osiguranje etažnog vlasništva i stvari domaćinstva
 • osiguranje objekata u izgradnji i montaži

 

Pored toga ASA OSIGURANJE nudi i veliki broj drugih vrsta imovinskih osiguranja koja ovdje nisu navedena kao na primjer osiguranje prekida rada, osiguranje od zemljotresa itd.

Kako da odredite vrijednost imovine?

Zajednička je želja osiguranika i osiguravača je da se ugovori kvalitetan način osiguranja. Pored izbora rizika od kojih se želite zaštititi bitan element svakog ugovora o osiguranju je suma osiguranja. Suma osiguranja predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača prema osiguraniku.


Suma osiguranja može biti utvrđivana na dva načina:

 • prema vrijednosti stvari koja se osigurava,
 • prema iznosu očekivanog štetnog događaja koji treba biti pokriven osiguranjem – osiguranje na prvi rizik.

Polazeći od vrijednosti stvari koja je predmet osiguranja suma osiguranja može biti utvrđena prema:

 • stvarnoj vrijednosti stvari
 • vrijednosti nove stvari
 • odredivoj vrijednost stvari
 • taksiranoj vrijednost.

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka štete?

Naša obaveza je isplata štete koja se bazira na uslovima ugovora o osiguranju koji ste Vi izabrali i zaključili. Više informacija možete dobiti pregledom svih ponuđenih vrsta imovinskih osiguranja.

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper