Osiguranje robe u transportu (kargo)

Stvari koje se transportuju, bilo na kratkim ili dugim relacijama, izložene su mnogobrojnim rizicima, kako onima koji su u vezi sa samim transportom (potonuće brodova, saobraćajne nezgode, pad aviona i dr.), tako i drugim rizicima kao što su požar, elementarne nepogode, lomovi, krađe, razbojništva itd.

Vrlo često i sama roba svojim određenim svojstvima (npr. zapaljive materije) može dovesti do mogućnosti nastanka velikog broja rizika. Od ovih rizika, štitite se polisom osiguranja robe u transportu (kargo).

Šta se može osigurati?

Sva roba koja se prevozi izvan (međunarodni transport) i unutar granica Bosne i Hercegovine (domaći transport) nezavisno od vrste prevoznog sredstva (brod, željeznica, kopnena motorna vozila, avion).

Šta se osiguranjem pokriva?

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od osnovnih rizika i od svih rizika (AAR). Neki od osiguranih rizika su:

  • Saobraćajna nezgoda,
  • Elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, sniježna lavina, odron zemlje itd.)
  • Požar i eksplozija
  • Krađa, djelimična krađa ili neisporuka cjelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom
  • Pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usljed manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cijepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usljed kontakta sa drugim robama itd.

Koji su načini osiguranja?

Roba u transportu može biti osigurana tako da sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika bude obuhvaćena osiguranjem tokom jedne godine po:

  • Ugovoru o otvorenom pokriću za robu koja se prevozi sa međunarodnom prevoznom ispravom,
  • Generalna polisa - za osiguranje robe sa domaćim prevoznim ispravama.

Ovaj način osiguranja robe daje Vam sigurnost u smislu da se ne može desiti da pojedina pošiljka ne bude osigurana, a uz to su i povoljnije cijene osiguranja, jednostavniji obračuni itd.

Pojedinačne pošiljke mogu se osigurati putem našeg formulara „Ponuda za osiguranje robe u transportu“ koji se dostavlja nama kao osiguravaču, s tim da za svaku takvu pošiljku mora biti ispostavljena polisa prije početka transporta.

Šta predstavlja vrijednost na koju se plaća premija?

Osnovica za obračun premije je ukupna osigurana suma, što je u stvari fakturna vrjednost robe uvećana, eventualno, za troškove carine i transporta. Ta vrijednost ujedno predstavlja i maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju štete.

Visina premije zavisi od ukupne osigurane sume, vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoznog sredstva, relacije itd.

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka štete?

Nakon prijave štete i sprovedene procedure obrade odštetnog zahtjeva, u skladu sa Uslovima osiguranja isplaćuje Vam se vrijednost robe po fakturi koja je pratila robu.

Šta postižete ovim osiguranjem?

Potpunu zaštitu svoje robe - ekonomskog interesa od mnogobrojnih opasnosti koje prate robu u transportu.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper