Automobilska odgovornost

Poznato je da su sva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini koja su u posjedu motornog vozila, dužna osigurati ga od automobilske odgovornosti (AO) na osnovu Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.

Odlučite li se za ugovaranje AO polise kod našeg Društva, mi Vam garantujemo pokriće šteta koje vi upotrebom svog vozila pričinite trećim licima, i to u slučaju:

  • tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti osobe
  • uništenja, odnosno oštećenja imovine koja je u vlasništvu trećeg lica.

Važno je napomenuti da se trećim licima smatraju pješaci, putnici u drugim motornim vozilima, kao i putnici u vašem osiguranom motornom vozilu.

Pored gore navedene AO polise, možete ugovoriti i proširena, odnosno dodatna pokrića:

  • AO Plus -osiguranje vozača u motornim vozilima za štete zbog tjelesne povrede i smrti
  • osiguranje loma stakla na vašem vozilu (kombinacija E)
  • osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Na ovaj način možete da ostvarite osiguranje primjereno vašim potrebama i da na istoj polisi zaštitite i sopstveni život.

Teritorijalno važenje AO polise

AO polisa osiguranja važi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Međunarodna zelena karta

Uz polisu AO izdajemo i međunarodnu zelenu kartu kojom ste tokom boravka sa vašim vozilom u zemljama članicama sistema zelene karte, pokriveni osiguranjem od automobilske odgovornosti. Ovo znači da prilikom ulaska u zemlje članice sistema zelene karte niste dužni sklapati granična osiguranja, a mi odgovaramo za sve štete koje Vi pričinite vašim motornim vozilom trećim licima u tim zemljama.

Obim pokrića

Najmanji iznos osiguravajućeg pokrića po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:

  • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu - nematerijalna šteta - 1.000.000,00 KM
  • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava - materijalna šteta - 350.000,00 KM

Pogodnosti i bonusi

Za putnička motorna vozila premija osiguranja se računa na osnovu snage motora (kw). Premija se uvijek računa u bruto iznosima s obzirom da su prema odredbama Zakona o PDV-u osiguravajuće kuće oslobođene plaćanja PDV-a.

Maksimalan bonus po polisama od auto odgovornosti iznosi 50%. Pravo na bonus vezan je za vlasnika, tj. korisnika motornog vozila, i ne prenosi se na novog vlasnika vozila. Ostvareni bonus kod drugih osiguravajućih kuća priznajemo pod uslovom da u tekućoj godini niste pričinili štetu.

Važno je znati !

Našom AO polisom pokriveni ste osiguranjem još 30 dana od datuma isteka važenja polise, ukoliko je namjeravate obnoviti kod nas. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja promijeni vlasnik/korisnik osiguranog vozila, novi vlasnik/korisnik ima ista prava i obaveze do isteka osiguranja. Ovo se ne odnosi na pogodnosti u plaćanju, tj. bonus.

Detaljne informacije su date u Uputstvu za prijavu štete po polisi auto-odgovornosti.
Važno je napomenuti da se vraćanje oštećenih vozila u stanje prije nezgode vrši u ovlaštenim servisima sa kojima ASA OSIGURANJE ima ugovorenu saradnju, pri čemu je omogućena najkvalitetnija usluga u kratkom vremenskom periodu.
U slučaju da vam je neosigurano motorno vozilo pričinilo štetu, bilo materijalnu ili nematerijalnu, ista se nadoknađuje iz posebnog zaštitnog fonda u kojem finansijski učestvuju sva osiguravajuća društva iz BiH. Zaštitni fond će nadoknaditi i nematerijalnu štetu ukoliko je istu prouzrokovalo nepoznato lice, a ista je uredno prijavljena kod nadležne policijske uprave.
Ova vrsta osiguranja, koja predstavlja dodatno osiguranje na polisu osiguranja od autoodgovornosti, pruža vozaču motornog vozila pravo na naknadu štete za njegove tjelesne povrede i kada je vozač lično skrivio nezgodu. Inače, ovu naknadu vozač nema po osnovnoj polisi osiguranja od autoodgovornosti.
U slučaju neimovinske štete tj. povrede koja je ugrozila tjelesno i duševno zdravlje vozača, iznos osiguranja po jednom štetnom događaju iznosi 50.000,00 KM.
Ovo dodatno osiguranje koje se zaključuje na osnovu polisu osiguranja od autoodgovornosti pruža Vam mogućnost naknade štete na vjetrobranskom staklu i ostalim prozorskim staklima Vašeg vozila kao što su bočna stakla i stražnje staklo. Stakla na ogledalima i svjetlima nisu pokrivena ovim osiguranjem.
Premija osiguranja zavisi od novonabavne vrijednosti vozila. Korištenjem prava po polisi loma stakla ne utiče na bonus stečen na osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti.
Ova vrsta osiguranja predstavlja dodatno osiguranje na osnovu polisu osiguranja od autoodgovornosti po kojom su i vozač i putnici u Vašem vozilu osigurani u slučaju nezgode.
Osiguranje od nezgode može se sklopiti za smrt i invaliditet, a visinu premije osiguranja možete sami odrediti.

ASA OSIGURANJE je potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju materijalnih šteta iz osnova automobilske odgovornosti koji je stupio na snagu od 01.06.2015. godine i potpisan je od strane ASA OSIGURANJE d.d., BOSNA-SUNCE osiguranja d.d., CROATIA Osiguranje d.d., EUROHERC Osiguranje d.d., UNIQA Osiguranje d.d. i TRIGLAV Osiguranja d.d. Sarajevo. Sporazum ima svrhu da osiguranicima čija su društva za osiguranje potpisnici Sporazuma, obezbijedi bržu i efikasniju isplatu materijalne šteta i da se o njihovim pravima na naknadu štete upravo brine Društvo kod kojeg su ugovorili svoju policu osiguranja od automobilske odgovornosti. Ukoliko je osiguranik oštećen i ima potraživanja za materijalnu štetu od nekog društva za osiguranje koje je potpisalo Sporazum, štetu će prijaviti i svoja potraživanja po šteti će naplatiti kod svog matičnog društva za osiguranje kod kojeg ima ugovorenu vlastitu policu osiguranja od automobilske odgovornosti.

"Obavještavamo cijenjene osiguranike i javnost da je Udruženje društava za osiguranje u FBiH implementiralo informatičku aplikaciju za razmjenu podataka o štetnicima u osiguranju od automobilske odgovornosti. Time su stvoreni uslovi da se od 04.05.2015. godine dosljedno primjenjuje Premijski sistem osiguranja od automobilske odgovornosti. Primjena ove aplikacije je u skladu i sa dodatnim aktivnostima Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH na adekvatnom obračunu premije obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila. Uvođenjem ove razmjene podataka na tržištu osiguranja Federacije BiH nije došlo do promjena visine premije osiguranja. Ona nije mijenjana od 1998. godine. Ovom novinom su stvoreni uslovi da osiguranici, koji svojim osiguranim vozilom nisu u prethodnom periodu osiguranja pričinili štetu, nastave koristiti stečeni stepen bonusa na premiju osiguranja, a da osiguranici koji su pričinili štetu osiguranje zaključuju pod uslovima utvrđenim Premijskim sistemom ove vrste osiguranja, bez korištenja neopravdanog bonusa. Ovaj korak su društva za osiguranje u Federaciji BiH, kao društveno odgovorne pravne osobe, preduzela upravo kako se ne bi morala povećati premija ove vrste osiguranja i za osiguranike koji nisu pričinili štetu. Kako je primjena sistema bonusa i malusa jedan od segmenata kojima se stimulira bezbjednija vožnja i dešavanje manje saobraćajnih udesa, očekujemo od naših osiguranika razumijevanje i podršku da ovu novost provedemo dosljedno i uspješno jer je to i u njihovom interesu. Udruženje društava za osiguranje u FBiH


Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper