AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST

AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST

Poznato je da su sva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini koja su u posjedu motornog vozila, dužna osigurati ga od automobilske odgovornosti (AO) na osnovu Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.

Odlučite li se za ugovaranje AO polise kod našeg Društva, mi Vam garantujemo pokriće šteta koje vi upotrebom svog vozila pričinite trećim licima, i to u slučaju:

  • tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti osobe
  • uništenja, odnosno oštećenja imovine koja je u vlasništvu trećeg lica.

Važno je napomenuti da se trećim licima smatraju pješaci, putnici u drugim motornim vozilima, kao i putnici u vašem osiguranom motornom vozilu.

Pored gore navedene AO polise, možete ugovoriti i proširena, odnosno dodatna pokrića:

  • AO Plus -osiguranje vozača u motornim vozilima za štete zbog tjelesne povrede i smrti
  • osiguranje loma stakla na vašem vozilu (kombinacija E)
  • osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Na ovaj način možete da ostvarite osiguranje primjereno vašim potrebama i da na istoj polisi zaštitite i sopstveni život.

AO polisa osiguranja važi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Uz polisu AO izdajemo i međunarodnu zelenu kartu kojom ste tokom boravka sa vašim vozilom u zemljama članicama sistema zelene karte, pokriveni osiguranjem od automobilske odgovornosti. Ovo znači da prilikom ulaska u zemlje članice sistema zelene karte niste dužni sklapati granična osiguranja, a mi odgovaramo za sve štete koje Vi pričinite vašim motornim vozilom trećim licima u tim zemljama.

Najmanji iznos osiguravajućeg pokrića po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:

  • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu – nematerijalna šteta – 1.000.000,00 KM
  • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava – materijalna šteta – 350.000,00 KM

Za putnička motorna vozila premija osiguranja se računa na osnovu snage motora (kw). Premija se uvijek računa u bruto iznosima s obzirom da su prema odredbama Zakona o PDV-u osiguravajuće kuće oslobođene plaćanja PDV-a.

Maksimalan bonus po polisama od auto odgovornosti iznosi 50%. Pravo na bonus vezan je za vlasnika, tj. korisnika motornog vozila, i ne prenosi se na novog vlasnika vozila. Ostvareni bonus kod drugih osiguravajućih kuća priznajemo pod uslovom da u tekućoj godini niste pričinili štetu.

Važno je znati !

Našom AO polisom pokriveni ste osiguranjem još 30 dana od datuma isteka važenja polise, ukoliko je namjeravate obnoviti kod nas. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja promijeni vlasnik/korisnik osiguranog vozila, novi vlasnik/korisnik ima ista prava i obaveze do isteka osiguranja. Ovo se ne odnosi na pogodnosti u plaćanju, tj. bonus.

 

Detaljne informacije su date u Uputstvu za prijavu štete po polisi auto-odgovornosti.
Važno je napomenuti da se vraćanje oštećenih vozila u stanje prije nezgode vrši u ovlaštenim servisima sa kojima ASA OSIGURANJE ima ugovorenu saradnju, pri čemu je omogućena najkvalitetnija usluga u kratkom vremenskom periodu.

U slučaju da vam je neosigurano motorno vozilo pričinilo štetu, bilo materijalnu ili nematerijalnu, ista se nadoknađuje iz posebnog zaštitnog fonda u kojem finansijski učestvuju sva osiguravajuća društva iz BiH. Zaštitni fond će nadoknaditi i nematerijalnu štetu ukoliko je istu prouzrokovalo nepoznato lice, a ista je uredno prijavljena kod nadležne policijske uprave.

Ova vrsta osiguranja, koja predstavlja dodatno osiguranje na polisu osiguranja od autoodgovornosti, pruža vozaču motornog vozila pravo na naknadu štete za njegove tjelesne povrede i kada je vozač lično skrivio nezgodu. Inače, ovu naknadu vozač nema po osnovnoj polisi osiguranja od autoodgovornosti.
U slučaju neimovinske štete tj. povrede koja je ugrozila tjelesno i duševno zdravlje vozača, iznos osiguranja po jednom štetnom događaju iznosi 50.000,00 KM.

Ovo dodatno osiguranje koje se zaključuje na osnovu polisu osiguranja od autoodgovornosti pruža Vam mogućnost naknade štete na vjetrobranskom staklu i ostalim prozorskim staklima Vašeg vozila kao što su bočna stakla i stražnje staklo. Stakla na ogledalima i svjetlima nisu pokrivena ovim osiguranjem.
Premija osiguranja zavisi od novonabavne vrijednosti vozila. Korištenjem prava po polisi loma stakla ne utiče na bonus stečen na osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti.

Ova vrsta osiguranja predstavlja dodatno osiguranje na osnovu polisu osiguranja od autoodgovornosti po kojom su i vozač i putnici u Vašem vozilu osigurani u slučaju nezgode.
Osiguranje od nezgode može se sklopiti za smrt i invaliditet, a visinu premije osiguranja možete sami odrediti.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09