Osiguranje od posljedica virusa COVID19

Osiguranje od posljedica virusa COVID19

ASA Osiguranje tržište Bosne i Hercegovine ne posmatra samo kao jedno od svojih tržišta osiguranja. Mi smo kao domaće Društvo za osiguranje presudno i prevashodno  vezani za BiH. Živimo u BiH zajedno sa našim sugrađanima, te  je zbog toga prirodno da su  naše aktivnosti i naša razmišljanja uvjek usmjerena prema potrebama stanovništva Bosne i Hercegovine.

U trenutnoj situaciji kada je briga kompletnog stanovništva okrenuta prema borbi sa pandemijom odlučili smo se kreirati proizvod koji će našim klijentima preuzeti jedan dio te brige te smo kreirali novi proizvod – Osiguranje od posljedica virusa COVID-19

 

Osiguranje posljedica od COVID-19 kao što mu ime kaže osigurava klijente od posljedica zaraze virusom COVID19.

Rizici koji su pokriveni su:

  • Smrti uzrokovana COVID-19,
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici,
  • Naknada za rekonvalescenciju (oporavak),

Rizik se može ugovoriti na samostalnoj polici osiguranja, ili kao dodatno osiguranje uz neki drugi vid osiguranja (dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i sl.)

Polica se može zaključiti kao:

  1. Individualno osiguranje i
  2. Grupno osiguranje- pokriće se odnosi na dvije ili više osobe.

Grupnim osiguranjem može se osigurati porodica ili zaposleni unutar kompanije bez obzira da li zaposleni imaju ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme. Sastavni dio police osiguranja je spisak osiguranih osoba.

 

Osiguranjem, prema odredbama Uslova osiguranja, mogu biti obuhvaćene osobe koje su državljani BIH, kao i osobe koje u BiH imaju privremeno ili stalno mjesto boravka.

Mogu se osigurati osobe od 0 do navršenih 65 godina života.

Izuzetak od prethodnog stava su djeca mlađa od 14 godina za koje nije moguće ugovoriti osiguranje za slučaj smrti.

Polica osiguranja se zaključuje kao kratkoročno osiguranje i traje u vremenskom periodu od 90 dana, odnosno do isteka ugovora o osiguranju koji je naznačen na polici Osiguranja.

Obaveza ASA Osiguranja prema zaključenoj polici osiguranja počinje teći 24-tog sata 14-tog dana od dana sklapanja police i ako je plaćena premija osiguranja.

Obaveza ASA Osiguranja prestaje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Obaveza ASA Osiguranja o osiguranju prestaje, bez obzira na ugovoreni prestanak osiguranja u sljedećim slučajevima:

  • Isplatom naknade po ostvarenju rizika smrti nastale usljed zaraze COVID-19,
  • Isplatom sume osiguranja po pojedinom riziku ugovorenom na polici osiguranja.

 

Premija osiguranja određuje se u apsolutnom iznosu i to: 60 KM po osobi za period trajanja osiguranja od 90 dana.

 

Obim osiguravajućeg pokrića sljedi u tabeli ispod:

VRSTA NAKNADE Suma osiguranja/osigurana suma
Smrt usljed COVID-19 4.000 KM
Dnevna naknada za boravak u bolnici 100 KM/danu
Naknada za rekonvalesenciju (oporavak) 1.000 KM

Ukoliko se desi nesretni slučaj, osiguranik kontaktira pozivni centar ASA Osiguranja na tel 080 02 02 09  gdje dobija sve potrebne upute.

 

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09