DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je dopuna paketu usluga obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojim se omogućava brža usluga, kao i viši standard usluge, bez dugotrajnog čekanja pri čemu osiguranik sam bira obim zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Neke od prednosti zaključivanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja su sljedeće:

 •  liječenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
 •  potpuna sloboda u izboru medicinske ustanove i ljekara
 •  maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman
 •  ušteda vremena (dogovarate pregled kada vama odgovara)
 •  ljubazno osoblje (bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i njega u toku liječenja)
 •  mogućnost pokrića svih troškova liječenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti za osobe od 0 do navršenih 60, odnosno 65 godina života. Za Osiguranike od 0 do 17 godina života ne može se ugovoriti pokriće preventivnih pregleda.

I.Individualno osiguranje Polisom individualnog osiguranja ugovara se dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pojedinca. Za ugovaranje osiguranja osobe mlađe od 18 godina potrebna je pismena saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.

II.Porodično osiguranje Polisu porodičnog osiguranja mogu zaključiti članovi jedne porodice koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni. Članovima obitelji smatraju se supružnik Ugovarača osiguranja ( kao i samohrani roditelji) i djeca do navršenih 18 godina odnosno do kraja obaveznog školovanja ili redovnog pohađanja fakulteta.

III.Grupno osiguranje Polisu grupnog osiguranja mogu zaključiti zaposlenici preduzeća, članovi organizacija, zajednica i ustanova, ako se u njima osigurava najmanje 6 osoba koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje pokriva slijedeće:

 • Specijalističke ljekarske preglede
 • Dijagnocističke postupke ( laboratorijska dijagnostika: hematologija, biokemija krvi i urina, radiologoija: RGT pretrage, ultra zvuk, CT, NMR, Kontrastne pretrage)
 • Propisane lijekove u okviru opće prihvaćenog medicinsko tretmana,
 • Medicinska pomagala (npr. Dioptrijska stakla, leće, proteze itd.)
 • Psihoterapijske tretmane liječenja,
 • Fizioterapijske tretmane liječenja,
 • Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09