Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Mobilni uređaji su sve važniji u svakodnevnom životu i bez njih bi svoju poslovnu i privatnu organizaciju teško mogli zamisliti. Sa ovim proizvodom ASA Osiguranje želi da svakodnevno korištenje ovih uređaja bude što bezbrižnije.

Predmet osiguranja mogu biti novi i do dvije godine starosti polovni uređajI uz uslov da isti ne smiju biti stariji od 3 godine i 1 dana u momentu isteka osiguranja od dana nabavke novog uređaja.

Obim pokrića predstavlja obavezu Osiguravača da nadoknadi vlasniku osiguranog predmeta sve iznose koje Osiguranik mora da plati, osim šteta koje su nastale zbog uzroka koja su isključeni iz Uslova osiguranja.

Osiguravajuće pokriće ugovoreno prema Uslovima vrijedi na području cijelog svijeta osim ako nije drukčije ugovoreno. Sva prava iz osiguranja ostvaruju se isključivo na području Bosne i Hercegovine.

(1) Fizičko oštećenje/uništenje – Osiguravač se obavezuje nadoknaditi štetu Osiguraniku (popravak ili zamjena) u slučaju oštećenja ili uništenja uređaja u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića do kojeg dođe uslijed trenutnog, iznenadnog i nepredviđenog fizičkog oštećenja ili uništenja uređaja.

(2) Provalna krađa i razbojništvo – Osiguravač se obvezuje nadoknaditi štetu Osiguranika u skladu odredbama člana 10. Uslova (uslove možete pronaći na slijedećem linku) u slučaju krađe uređaja u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića do kojeg dođe usljed:
1) provalne krađe iz zaključanih prostorija;
2) provalne krađe iz zaključanog motornog vozila pod uslovom da se provalna krađa dogodila u razdoblju između 6:00 i 22:00 te da osigurani uređaj nije bio ostavljen u motornom vozilu na vidljivom mjestu;
3) razbojništva

(3) Štetu nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre – Osiguravač se obvezuje nadoknaditi štetu Osiguraniku u skladu odredbama člana 10. ovih Uslova u slučaju oštećenja uređaja nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića.

(4) Troškovi neovlaštenog korištenja uređaja – U slučaju provalne krađe ili razbojništva iz stava 2. ovog člana, Osiguravač se, u skladu odredbama člana 10. Uslova osiguranja, obvezuje Osiguraniku naknaditi ukupni iznos zaračunatog prometa po vrstama usluga (poziv, sms, mms, email i sl.) za razdoblje neovlaštenog korištenja osiguranog uređaja. Osiguranjem su pokriveni naprijed navedeni troškovi koji nastanu nakon otuđenja osiguranog uređaja, a unutar 24 (dvadeset četiri) sata prije nego što je Osiguranik o takvom događaju obavijestio Ugovarača osiguranja.

(5) U slučaju oštećenja uslijed kojeg uređaj nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo popraviti, osiguravajuće pokriće ugovoreno pod ovim Uslovima vrijedi ako se osigurani uređaj, zajedno sa cjelokupnom serijskom opremom, nakon nastanka osiguranog slučaja, preda Osiguravaču ili se šteta umanji za nedostajuću serijsku opremu.

Osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana koji je označen u polici kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan prestanka osiguranja.

 

U svakom slučaju osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika, bez obzira da li je i koliko ugovoreno trajanje:

  1. nastupanjem totalne štete za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  2. isplatom naknade po ostvarenom riziku krađe za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  3. prodajom uređaja naznačenog na polici osiguranja,
  4. usljed neplaćanja premije ili
  5. raskidom ugovora.

Premija osiguranja se računa na godišnjem nivou i ovisi o nabavnoj vrijednosti samog uređaja/ sume osiguranja. U nastavku tabelarni pregled:

 Suma osiguranja od / doPremija Suma osiguranja od / doPremija
Do 14920,00Od 1301 do 1350104,00
Od 150 do 20027,00Od 1351 do 1400106,00
Od 201 do 25034,00Od 1401 do 1450107,00
Od 251 do 30040,00Od 1451 do 1500111,00
Od 301 do 35042,00Od 1501 do 1550115,00
Od 351 do 40048,00Od 1551 do 1600119,00
Od 401 do 45050,00Od 1601 do 1650122,00
Od 451 do 50053,00Od 1651 do 1700126,00
Od 501 do 55059,00Od 1701 do 1750130,00
Od 551 do 60061,00Od 1751 do 1800133,00
Od 601 do 65066,00Od 1801 do 1850137,00
Od 651 do 70068,00Od 1851 do 1900141,00
Od 701 do 75069,00Od 1901 do 1950145,00
Od 751 do 80071,00Od 1951 do 2000148,00
Od 801 do 85073,00Od 2001 do 2050152,00
Od 851 do 90077,00Od 2051 do 2100156,00
Od 901 do 95079,00Od 2101 do 2150159,00
Od 951 do 100083,00Od 2151 do 2200163,00
Od 1001 do 105087,00Od 2201 do 2250167,00
Od 1051 do 110092,00Od 2251 do 2300171,00
Od 1101 do 115096,00Od 2301 do 2350174,00
Od 1151 do 120098,00Od 2351 do 2400178,00
Od 1201 do 1250102,00Od 2401 do 2450182,00
Od 1251 do 1300103,00Od 2451 do 2500186,00

Za nabavne cijene uređaja preko 2.500,00 KM cijena se formira na upit – kontaktirajte nas u vama najbližoj poslovnici.

Moguće je ugovoriti i višegodišnje osiguranje kao i osiguranje na period manji od godinu dana.

Osiguranje uređaja ugovara se sa obaveznom franšizom kod provalne krađe i razbojništva – učešćem Osiguranika u šteti.

Franšiza iznosi 10% od sume osiguranja.

Franšiza kod djelimičnih šteta nije obavezna i može se otkupiti

Franšiza kod provalne krađe i razbojništva je obavezna i ne može se otkupiti.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09