Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Mobilni uređaji su sve važniji u svakodnevnom životu i bez njih bi svoju poslovnu i privatnu organizaciju teško mogli zamisliti. Sa ovim proizvodom ASA Osiguranje želi da svakodnevno korištenje ovih uređaja bude što bezbrižnije.

Šta je predmet osiguranja, obim

osiguranja i koja su teritorijalna ograničenja?

Predmet osiguranja mogu biti novi i do dvije godine starosti polovni uređajI uz uslov da isti ne smiju biti stariji od 3 godine i 1 dana u momentu isteka osiguranja od dana nabavke novog uređaja.

Obim pokrića predstavlja obavezu Osiguravača da nadoknadi vlasniku osiguranog predmeta sve iznose koje Osiguranik mora da plati, osim šteta koje su nastale zbog uzroka koja su isključeni iz Uslova osiguranja.

Osiguravajuće pokriće ugovoreno prema Uslovima vrijedi na području cijelog svijeta osim ako nije drukčije ugovoreno. Sva prava iz osiguranja ostvaruju se isključivo na području Bosne i Hercegovine.

Koji su osigurani

Rizici?

 1. Fizičko oštećenje/uništenje – Osiguravač se obavezuje nadoknaditi štetu Osiguraniku (popravak ili zamjena) u slučaju oštećenja ili uništenja uređaja u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića do kojeg dođe uslijed trenutnog, iznenadnog i nepredviđenog fizičkog oštećenja ili uništenja uređaja.
 2. Provalna krađa i razbojništvo – Osiguravač se obvezuje nadoknaditi štetu Osiguranika u skladu odredbama člana 10. Uslova (uslove možete pronaći na slijedećem linku) u slučaju krađe uređaja u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića do kojeg dođe usljed:
  1) provalne krađe iz zaključanih prostorija;
  2) provalne krađe iz zaključanog motornog vozila pod uslovom da se provalna krađa dogodila u razdoblju između 6:00 i 22:00 te da osigurani uređaj nije bio ostavljen u motornom vozilu na vidljivom mjestu;
  3) razbojništva
 3. Štetu nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre – Osiguravač se obvezuje nadoknaditi štetu Osiguraniku u skladu odredbama člana 10. ovih Uslova u slučaju oštećenja uređaja nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića.
 4. Troškovi neovlaštenog korištenja uređaja – U slučaju provalne krađe ili razbojništva iz stava 2. ovog člana, Osiguravač se, u skladu odredbama člana 10. Uslova osiguranja, obvezuje Osiguraniku naknaditi ukupni iznos zaračunatog prometa po vrstama usluga (poziv, sms, mms, email i sl.) za razdoblje neovlaštenog korištenja osiguranog uređaja. Osiguranjem su pokriveni naprijed navedeni troškovi koji nastanu nakon otuđenja osiguranog uređaja, a unutar 24 (dvadeset četiri) sata prije nego što je Osiguranik o takvom događaju obavijestio Ugovarača osiguranja.
 5. U slučaju oštećenja uslijed kojeg uređaj nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo popraviti, osiguravajuće pokriće ugovoreno pod ovim Uslovima vrijedi ako se osigurani uređaj, zajedno sa cjelokupnom serijskom opremom, nakon nastanka osiguranog slučaja, preda Osiguravaču ili se šteta umanji za nedostajuću serijsku opremu.

Početak i trajanje

osiguranja

Osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana koji je označen u polici kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan prestanka osiguranja.

 

U svakom slučaju osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika, bez obzira da li je i koliko ugovoreno trajanje:

 1. nastupanjem totalne štete za uređaj naznačen na polici osiguranja,
 2. isplatom naknade po ostvarenom riziku krađe za uređaj naznačen na polici osiguranja,
 3. prodajom uređaja naznačenog na polici osiguranja,
 4. usljed neplaćanja premije ili
 5. raskidom ugovora.

koliko iznosi

premija osiguranja

Premija osiguranja se računa na godišnjem nivou i ovisi o nabavnoj vrijednosti samog uređaja/ sume osiguranja. U nastavku tabelarni pregled:

 Suma osiguranja od / do Premija  Suma osiguranja od / do Premija
Do 149 20,00 Od 1301 do 1350 104,00
Od 150 do 200 27,00 Od 1351 do 1400 106,00
Od 201 do 250 34,00 Od 1401 do 1450 107,00
Od 251 do 300 40,00 Od 1451 do 1500 111,00
Od 301 do 350 42,00 Od 1501 do 1550 115,00
Od 351 do 400 48,00 Od 1551 do 1600 119,00
Od 401 do 450 50,00 Od 1601 do 1650 122,00
Od 451 do 500 53,00 Od 1651 do 1700 126,00
Od 501 do 550 59,00 Od 1701 do 1750 130,00
Od 551 do 600 61,00 Od 1751 do 1800 133,00
Od 601 do 650 66,00 Od 1801 do 1850 137,00
Od 651 do 700 68,00 Od 1851 do 1900 141,00
Od 701 do 750 69,00 Od 1901 do 1950 145,00
Od 751 do 800 71,00 Od 1951 do 2000 148,00
Od 801 do 850 73,00 Od 2001 do 2050 152,00
Od 851 do 900 77,00 Od 2051 do 2100 156,00
Od 901 do 950 79,00 Od 2101 do 2150 159,00
Od 951 do 1000 83,00 Od 2151 do 2200 163,00
Od 1001 do 1050 87,00 Od 2201 do 2250 167,00
Od 1051 do 1100 92,00 Od 2251 do 2300 171,00
Od 1101 do 1150 96,00 Od 2301 do 2350 174,00
Od 1151 do 1200 98,00 Od 2351 do 2400 178,00
Od 1201 do 1250 102,00 Od 2401 do 2450 182,00
Od 1251 do 1300 103,00 Od 2451 do 2500 186,00

Za nabavne cijene uređaja preko 2.500,00 KM cijena se formira na upit – kontaktirajte nas u vama najbližoj poslovnici.

Moguće je ugovoriti i višegodišnje osiguranje kao i osiguranje na period manji od godinu dana.

obavezna franšiza kod

kod provalne krađe i razbojništva

Osiguranje uređaja ugovara se sa obaveznom franšizom kod provalne krađe i razbojništva – učešćem Osiguranika u šteti.

Franšiza iznosi 10% od sume osiguranja.

Franšiza kod djelimičnih šteta nije obavezna i može se otkupiti

Franšiza kod provalne krađe i razbojništva je obavezna i ne može se otkupiti.

Cyber osiguranje

Koristite baze podataka? Da li su baze dovoljno sigurne? Imate mnogo ličnih podataka vaših klijenata?
Strahujete li od hakerskih napada? Radite sa osjetljivim podacima?

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Promo video

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje