KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

Kvalitetna polisa jeste jedini pravi oblik zaštitite od provalnih krađa i razbojništava – događaja koji, su u stalnom porastu. I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva jeste ugovorena polisa osiguranja.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • pokretne stvari (nameštaj, uređaji, zalihe, sitan inventar i oprema)
 • novac i druga sredstva plaćanja, dragocjenosti
 • novac i druge vrijednosti za vrijeme prenosa i prevoza,
 • stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje
 • predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično.

Vaša imovina ovom policom zaštićena je od:

 • provalne krađe,
 • razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili prijetnjom),
 • pokušaja izvršenja provalne krađe,
 • vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Ne treba provjeravati inventivnost savremenih počinilaca ovakvih djela – nijedna zaštita neće biti dovoljna. Jedino polisa osiguranja štiti od posljedica nastalih ulaskom u Vaše prostorije. Sistemi zaštite koju posjedujete (tehnička zaštita), pored toga što smanjuju mogućnost nastanka ovih rizika, donose Vam i popust kod zaključenja osiguranja u zavisnosti od primjenjenog obima tehničke zaštite.

Novac i druge vrijednosti osiguravaju se dok se nalaze u Vašim prostorijama, ali i tokom prenosa i prevoza, i to:

 • od razbojništva,
 • od saobraćajne nezgode.

Predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično se osiguravaju od:

 • Provalne krađe
 • Razbojništava
 • Obične krađe
 • Oštećenja

Premiju plaćate na sumu osiguranja. Na visinu premije utiče franšiza (osiguranje je moguće ugovoriti sa i bez franšize ), primjenjeni stepen tehničke zaštite, trajanje osiguranja itd.

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari, njena vrijednost (ono na šta je naplaćena premija),
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Kod osiguranja na “prvi rizik” šteta će se nadoknaditi u cijelosti, ali najviše do ugovorene sume.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09