LOM MAŠINA

Ovom policom osiguranja štitite vaše mašine, uređaje i aparate od nepredviđenih kvarova.

Ko se može osigurati

Ovom polisom?

Osiguranje se može sklopiti za:

 • mašine;
 • mašinski uređaji;
 • električni uređaji i njihovo punjenje ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u

Moguće je osigurati mašine pojedinačno ali se mogu i osigurati sve mašine u sklopu ili izvan građevinskog objekta. Osiguravajući sve mašine, radni uređaji i instalacije, u sklopu ili izvan građevinskog objekta pojednostavljuje se osiguranje, pruža kompletna zaštita i smanjuje premija putem jedinstvene premijske stope za svu opremu bez obzira koliko je ona raznovrsna.

Ukoliko se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti:

 • dalekovodi;
 • kablovski vodovodi visokog napona;
 • cjevovodi: gasovodi, naftovodi i toplovodi;
 • vodovodna i kanalizaciona mreža;
 • instalacije centralnog grijanja;
 • antenski stubovi;
 • metalni silosi i slične metalne konstrukcije;
 • bageri u rudnicima (površinski kop) ;
 • postolja , ležišta i temelji kada njihova vrijednost nije sadržana u vrijednosti osigurane stvari iz stava (1) ovog člana;
 • ulje osiguranih turbina i punjenje električnih uređaja (ulje transformatora i sl.) ;
 • bušaće teške šipke i radne šipke, armirane savitljive cijevi za ispiranje pod visokim pritiskom, prelazi i stabilizatori na bušotinama;
 • trake , lanci i užad transportnih uređaja;
 • valjci valjaoničkih stanova;
 • krupan alat
 • elektronski računari…

Od čega se imovina

Osigurava

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili kog drugog lica.

Vaša oprema osigurana je za vrijeme:

 • normalne eksploatacije, kod vas ili kada je data u najam i radi u redovnim eksploatacionim uslovima,
 • demontiranja i montiranja radi popravke, kao i za vrijeme same popravke.

Osiguranje pokriva i nespretnost, nehat i zlu namjeru vaših radnika.

Na koju vrijednost

plaćate premiju?

Premiju plaćate na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije sa vama drugačije ugovoreno, jednaka cijeni nove stvari istih karakteristika, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za amortizaciju.

Ušteda u premiji može se ostvariti eliminacijom iz pokrića čestih sitnih šteta. To se postiže preko franšize, to jest preko minimalne franšize. Tada polisa služi samo kod kompleksnih i skupih šteta, čime osiguranje dobiva svoj pravi oblik, to jest pokriva troškove koji vam ugrožavaju rentabilno poslovanje. Moguće je takođe sve štete prenijeti na teret osiguranja ugovaranjem pokrića bez franšize (vašeg učešća u štetama).

Šta je naša obaveza

u slučaju nastanka štete?

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari – njena vrijednost,
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Objekti u izgradnji

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme.

Objekti i oprema u montaži

Osiguranje objekata u montaži pruža zaštitu od mnogobrojnih rizika koji bi se mogli desiti tokom izvođenja montažnih radova, a koji bi mogli dovesti do znatnih finansijskih gubitaka.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje