LOM MAŠINA

LOM MAŠINA

Ovom policom osiguranja štitite Vaše mašine, uređaje i aparate od nepredviđenih kvarova.

Osiguranje se može sklopiti za sve mašine ili za pojedinačne mašine. Osiguravajući sve mašine, radni uređaji i instalacije, u sklopu ili izvan građevinskog objekta pojednostavljuje se osiguranje, pruža kompletna zaštita i smanjuje premija putem jedinstvene premijske stope za svu opremu bez obzira koliko je ona raznovrsna.

Osiguravamo se od svih rizika, osim onih koji se osiguravaju polisama osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti kao i polisama osiguranja provalne krađe i razbojništva. Pored toga nisu pokrivene neke opasnosti koje se mogu smatrati normalnim, kao na primjer: zamor, dotrajalost, korozija, pogonsko preopterećenje i sl. Koncept osiguranja od svih mašina olakšava Vam razumijevanje kupljenog osiguravajućeg pokrića, a riješavanje šteta čini bržim i efikasnijim.

Vaša oprema osigurana je za vrijeme:

  • normalne eksploatacije, kod Vas ili kada je data u najam i radi u redovnim eksploatacionim uslovima,
  • demontiranja i montiranja radi popravke, kao i za vrijeme same popravke.

Osiguranje pokriva i nespretnost, nehat i zlu namjeru Vaših radnika.

Premiju plaćate na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije sa Vama drugačije ugovoreno, jednaka cijeni nove stvari istih karakteristika, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za amortizaciju.

Ušteda u premiji može se ostvariti eliminacijom iz pokrića čestih sitnih šteta. To se postiže preko franšize, to jest preko minimalne franšize. Tada polisa služi samo kod kompleksnih i skupih šteta, čime osiguranje dobiva svoj pravi oblik, to jest pokriva troškove koji Vam ugrožavaju rentabilno poslovanje. Moguće je takođe sve štete prenijeti na teret osiguranja ugovaranjem pokrića bez franšize (Vašeg učešća u štetama).

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

  • u slučaju uništenja stvari – njena vrijednost (ono na šta je naplaćena premija),
  • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09