ODGOVORNOST VOZARA

ODGOVORNOST VOZARA

Prevoz robe vrši se različitim sredstvima. Ukoliko se bavite ovom vrstom posla, postoji mogućnost da i pored najveće pažnje, nanesete štetu na robi koju ste primili na prevoz usljed svojih postupaka.

Činjenica da je roba pokrivena osiguranjem robe u prevozu ne oslobađa vozara i ostala lica odgovorna za štetu, od njihove obaveze da daju naknadu za pričinjenu štetu.

Iz razloga što je zakonskim propisima regulisano u kojim se slučajevima vozar ne može osloboditi odgovornosti, te osiguravajuće društvo preuzima isplatu šteta nastalu u toku prevoza na robi, a za koju je vozar ili lica koja su po njegovom nalogu radila na izvršenju prevoza odgovorni (podvozari).

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana djelatnost vozara postoji:

  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR).

Da nadoknadimo sve iznose koje Vi treba da platite za koje ste odgovorni u smislu propisa za tu vrstu transporta. Odgovornost za naknadu štete zbog gubitka, manjka ili oštećenja tereta (robe) ograničen je na iznos propisan zakonom ili međunarodnim konvencijama.

Pored toga biće vam nadoknađeno i:

  • troškovi sudskih sporova i drugih preduzetih pravnih radnji u vezi sa štetama u cilju odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahteva korisnika prevoza, ali pod uslovom da se osiguravač prethodno usaglasio sa prijedlogom osiguranika za vođenje sporova, odnosno, pružanje odbrane,
  • troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpjelo saobraćajni udes, a u cilju izbjegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih na prevezenoj robi,
  • troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.

Vaša djelatnost prevoznika ovim osiguranjem dobija sigurnost i korektan odnos prema korisnicima vaših usluga u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09