ODGOVORNOST VOZARA

Prevoz robe vrši se različitim sredstvima. Ukoliko se bavite ovom vrstom posla, postoji mogućnost da i pored najveće pažnje, nanesete štetu na robi koju ste primili na prevoz usljed svojih postupaka.

Zbog čega vam treba

ovo osiguranje

Iz razloga što je zakonskim propisima regulisano u kojim se slučajevima vozar ne može osloboditi odgovornosti, te osiguravajuće društvo preuzima isplatu šteta nastalu u toku prevoza na robi, a za koju je vozar ili lica koja su po njegovom nalogu radila na izvršenju prevoza odgovorni (podvozari).

Koje vrste osiguranja za robu

primljenu na transport postoje?

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana djelatnost vozara postoji:

  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR).

Šta je naša obaveza u

Slučaju nastanka štete?

Da nadoknadimo sve iznose koje Vi treba da platite za koje ste odgovorni u smislu propisa za tu vrstu transporta. Odgovornost za naknadu štete zbog gubitka, manjka ili oštećenja tereta (robe) ograničen je na iznos propisan zakonom ili međunarodnim konvencijama.

Pored toga biće vam nadoknađeno i:

  • troškovi sudskih sporova i drugih preduzetih pravnih radnji u vezi sa štetama u cilju odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahteva korisnika prevoza, ali pod uslovom da se osiguravač prethodno usaglasio sa prijedlogom osiguranika za vođenje sporova, odnosno, pružanje odbrane,
  • troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpjelo saobraćajni udes, a u cilju izbjegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih na prevezenoj robi,
  • troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.

Šta postižete

Ovim osiguranjem?

Vaša djelatnost prevoznika ovim osiguranjem dobija sigurnost i korektan odnos prema korisnicima vaših usluga u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima.

Roba u transportu

Vrlo često i sama roba svojim određenim svojstvima (npr. zapaljive materije) može dovesti do mogućnosti nastanka velikog broja rizika. Od ovih rizika, štitite se polisom osiguranja robe u transportu (kargo).

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje