POŽAR I DRUGE OPASNOSTI

POŽAR I DRUGE OPASNOSTI

Požarna polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namjena je da se Vaša imovina zaštiti od požara i nekih drugih opasnosti.

 

Predmet osiguranja jesu Vaša osnovna sredstva:

 • građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama,
 • oprema – mašine i uređaji za rad,
 • zalihe.
 • stvari domaćinstva

Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, željezničke pruge, brane, mostovi, podzemni i nadzemne mreže (vodovodna, kanalizaciona, električna itd.) i drugo.

Vaša imovina zaštićena je od osnovnih rizika i to od:

 • požara i udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat,
 • manifestacija i demonstracija,
 • pada vazdušne letjelice

Pored toga osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za dopunske rizike:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • izliv vode iz vodovodnih, kanalizacionih cijevi i cijevi grijanja
 • sniježne lavine,
 • iscurenja tečnosti (lekaže),
 • samozapaljenja zaliha,
 • klizanja tla i odronjavanja

Premija koju plaćate zavisi od:

 • sume osiguranja
 • lokacije
 • vrste gradnje objekta
 • protivpožarne zaštite
 • franšize ( učešća u šteti)
 • ostalih potrebnih informacija

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari, njena vrijednost (ono na šta je naplaćena premija),
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Kod osiguranja na “prvi rizik,” šteta će se nadoknaditi u cijelosti, ali najviše do ugovorene sume.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09