Provala, krađa i razbojništvo

Kvalitetna polisa jeste jedini pravi oblik zaštitite od provalne krađe i razbojništva – događaja koji, su u stalnom porastu. I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva jeste ugovorena polica osiguranja.

Ko se može osigurati

Ovom polisom?

Predmet osiguranja mogu biti:

  • pokretne stvari (nameštaj, uređaji, zalihe, sitan inventar i oprema)
  • novac i druga sredstva plaćanja, dragocjenosti
  • stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje
  • predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično

Od čega se imovina

Osigurava?

Vaša imovina ovom policom zaštićena je od:

  • provalne krađe,
  • razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili prijetnjom),
  • pokušaja izvršenja provalne krađe,

Ne treba provjeravati inventivnost savremenih počinilaca ovakvih djela – nijedna zaštita neće biti dovoljna. Jedino polica osiguranja štiti od posljedica nastalih neovlaštenim ulaskom osoba u vaše prostorije. Sistemi zaštite koju posjedujete (tehnička zaštita), pored toga što smanjuju mogućnost nastanka ovih rizika, donose vam i popust kod zaključenja osiguranja u zavisnosti od primjenjenog obima tehničke zaštite.

Na koju vrijednost

plaćate premiju?

Premiju plaćate zavisno od osiguranog iznosa za predmet osiguranja. Na visinu premije utiče franšiza (osiguranje je moguće ugovoriti sa i bez franšize ), primjenjeni stepen tehničke zaštite, trajanje osiguranja, predmet osiguranja itd.

Šta je naša obaveza u

slučaju nastanka štete?

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se vrijednost otuđene stvari kao i oštećenja prouzrokovana prilikom izvršenja provalne krađe i/ili razbojništva.

Požar i druge opasnosti

Požarna polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namjena je da se vaša imovina zaštiti od požara i nekih drugih opasnosti.

Stan i stvari u domaćinstvu

Ovo osiguranje je kombinacija različitih vrsta osiguranja kojima štitite svoj dom (stan ili kuću).

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje