Roba u transportu

Vrlo često i sama roba svojim određenim svojstvima (npr. zapaljive materije) može dovesti do mogućnosti nastanka velikog broja rizika. Od ovih rizika, štitite se polisom osiguranja robe u transportu (kargo).

Šta se može

OSIGURATI?

Sva roba koja se prevozi izvan (međunarodni transport) i unutar granica Bosne i Hercegovine (domaći transport) nezavisno od vrste prevoznog sredstva (brod, željeznica, kopnena motorna vozila, avion).

Šta osiguranje

pokriva?

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od osnovnih rizika i od svih rizika (AAR). Neki od osiguranih rizika su:

  • Saobraćajna nezgoda,
  • Elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, sniježna lavina, odron zemlje itd.)
  • Požar i eksplozija
  • Krađa, djelimična krađa ili neisporuka cjelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom
  • Pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usljed manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cijepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usljed kontakta sa drugim robama itd.

Koji su načini

osiguranja?

Roba u transportu može biti osigurana tako da sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika bude obuhvaćena osiguranjem tokom jedne godine po:

  • Ugovoru o otvorenom pokriću za robu koja se prevozi sa međunarodnom prevoznom ispravom,
    Generalna polisa – za osiguranje robe sa domaćim prevoznim ispravama.
  • Ovaj način osiguranja robe daje Vam sigurnost u smislu da se ne može desiti da pojedina pošiljka ne bude osigurana, a uz to su i povoljnije cijene osiguranja, jednostavniji obračuni itd.

Pojedinačne pošiljke mogu se osigurati putem našeg formulara „Ponuda za osiguranje robe u transportu“ koji se dostavlja nama kao osiguravaču, s tim da za svaku takvu pošiljku mora biti ispostavljena polisa prije početka transporta.

Koji su načini

osiguranja?

Osnovica za obračun premije je ukupna osigurana suma, što je u stvari fakturna vrjednost robe uvećana, eventualno, za troškove carine i transporta. Ta vrijednost ujedno predstavlja i maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju štete.

Visina premije zavisi od ukupne osigurane sume, vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoznog sredstva, relacije itd.

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka štete?

Nakon prijave štete i sprovedene procedure obrade odštetnog zahtjeva, u skladu sa Uslovima osiguranja isplaćuje Vam se vrijednost robe po fakturi koja je pratila robu.

 

Šta postižete ovim osiguranjem?

Potpunu zaštitu svoje robe – ekonomskog interesa od mnogobrojnih opasnosti koje prate robu u transportu.

Odgovornost vozara

Prevoz robe vrši se različitim sredstvima. Ukoliko se bavite ovom vrstom posla, postoji mogućnost da i pored najveće pažnje, nanesete štetu na robi koju ste primili na prevoz usljed svojih postupaka.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje